Regulamin
REGULAMIN PORTALU NAUCZYCIEL.PL

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi dostępu do portalu Nauczyciel.pl, zwany dalej: Regulaminem, stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Podmiotem świadczącym drogą elektroniczną opisane w Regulaminie usługi jest Young Digital Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słowackiego 175, 80–298 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000025716, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 584–23–19–940, kapitał zakładowy w wysokości 2 028 700,00 PLN (wpłacony w całości), zwana dalej YDP.
3. Akceptacja warunków Regulaminu przez Użytkownika nakłada na niego obowiązek przestrzegania zasad określonych w nim zasad, w tym warunków licencji udzielanej przez YDP, o której mowa w § 9 Regulaminu.

§ 2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę dostępu do Portalu Nauczyciel.pl, świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w celach edukacyjnych;
2. Portalu - należy przez to rozumieć internetowy portal edukacyjny, dostępny pod adresem www.nauczyciel.pl, na którym zamieszczone są Zasoby o charakterze edukacyjnym, które są - podobnie jak wybór treści, oprawa graficzna, layout Portalu oraz inne jego części - własnością YDP;
3. Zasobach – należy przez to rozumieć uporządkowane tematycznie materiały, edukacyjne i pokrewne, z różnych przedmiotów szkolnych;
4. Produktach – należy przez to rozumieć Przedmioty, Pakiety lub Kursy składające się z części Zasobów, oferowane przez YDP, wybrane przez Użytkownika i określone w Umowie;
5. Przedmioty – warianty świadczenia Usługi obejmujące zakres jednego przedmiotu określonego przez YDP;
6. Pakietach – warianty świadczenia Usługi obejmujące zakres kilku przedmiotów określonych przez YDP;
7. Kursach – warianty świadczenia Usługi obejmujące zakresem skończoną całość dydaktyczną określoną przez YDP;
8. Użytkowniku –należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która uzyskała dostęp do Usługi za pośrednictwem formularza zakupu lub sklepu internetowego www.sklep.ydp.com.pl;
9. Administratorze Systemu – należy przez to rozumieć administratora systemu informatycznego wykonującego zadania powierzone mu w tym zakresie przez YDP;
10. Własności intelektualnej – należy przez to rozumieć w szczególności patenty, prawa autorskie oraz pokrewne, zarejestrowane i nie zarejestrowane prawa do znaków towarowych, prawa do baz danych stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych;
11. Regulaminie – niniejszy Regulamin.

§ 3. Przedmiot usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. YDP świadczy Usługę w formie Przedmiotów, Pakietów lub Kursów.
2. Dostępny wachlarz Produktów oferowanych przez YDP prezentowany jest na Portalu, w formularzu oraz w sklepie internetowym sklep.ydp.com.pl.
3. Zakres Usługi, tj. szczegółowy opis Produktu, jego elementy, nazwę oraz ilość każdorazowo określa Umowa.

§ 4. Ogólne zasady dostępu do Usługi

1. Usługa zostaje udostępniona Użytkownikowi po
a) Dokonaniu zakupu usługi zgodnie z formularzem zamówienia lub w sklepie internetowym www.sklep.ydp.com.pl
b) Dokonaniu pierwszego logowania i rejestracji w Portalu nauczyciel.pl.
c) Wprowadzenia kodu aktywacyjnego na dany produkt, który przesyłany jest drogą mailową przez YDP. Aktywacja powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia wysłania maila z kodem aktywacyjnym przez YDP. W szczególnie uzasadnionych przypadkach użytkownik może wnosić o przedłużenie terminu na dokonanie aktywacji.
2. Utworzenie konta Użytkownika jest możliwe wyłącznie po wskazaniu przez niego adresu e-mail, nazwy Użytkownika (loginu) i hasła. Po założeniu konta Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą założenie konta, z potwierdzeniem loginu i hasła.
3. Użytkownik loguje się w Portalu za pomocą loginu i hasła.
4. YDP umożliwia przydzielenie nowego hasła, jeśli Użytkownik utraci te dane. W takim wypadku Użytkownik winien wejść na stronę www.nauczyciel.pl i kliknąć link „nie pamiętasz hasła?” Następnie w oznaczonym polu wpisać login i kliknąć pole „Odzyskaj hasło”. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca hasło.
5. YDP nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi na szkodę Użytkownika przez osoby trzecie, za których działania odpowiedzialność YDP jest wyłączona na mocy odpowiednich przepisów prawa.

§ 5. Umowa

1. Zawarcie Umowy dostępu do portalu www.nauczyciel.pl następuje na podstawie zasad określonych w sklepie internetowym www.sklep.ydp.com.pl lub za pomocą formularza zamówienia na warunkach tam określonych.
2. Niniejszy Regulamin określa tylko i wyłącznie zasady związane z użytkowaniem Portalu nauczyciel.pl na podstawie zawartej uprzednio umowy, o której mowa § 5 ust. 1, w szczególności zasady licencyjne i korzystania z Portalu.

§ 6. Logowanie do Portalu
Logowanie do Portalu odbywa się poprzez:
a. wejście na stronę www.nauczyciel.pl,
b. wpisanie posiadanego loginu i hasła w polu „Zaloguj się”
c. kliknięcie przycisku „zaloguj się”.


§ 7. Wymagania techniczne w celu korzystania z Usługi

W celu korzystania z Usługi konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a. Procesor: 1 GHz Intel Pentium 4, AMD athlon 64 (a także ich odpowiednik lub lepsze wersje),
b. System operacyjny: Microsoft Windows XP z SP 2, Windows Vista, Windows 7.0, Linux (wszystkie stabilne, aktualne dystrybucje),
c. Pamięć: 1GB RAM (2GB dla Windows Vista i Windows 7),
d. Rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub większa,
e. Głębia kolorów: 32 bit (true colour) lub większa,
f. Karta dźwiękowa: odpowiednik Sound Blaster,
g. Karta graficzna: zintegrowany chip wideo kompatybilny z DirectX 9 i 128 MB RAM (zalecana samodzielna karta graficzna kompatybilna z DirectX 9 i 64 MB RAM),
h. Przeglądarka: Windows: Internet Explorer 8.0 lub wyższa, FireFox 18 lub wyższa, Opera 12 lub wyższa, Google Chrome 24 lub wyższa, Safari 6 lub wyższa, FireFox 18 lub wyższa, Linux: FireFox 18 lub wyższa, Opera 12 lub wyższa, Google Chrome 24 lub wyższa,
i. Wtyczki: Flash Player 11 lub nowszy (kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję Flash Playera i postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie),
j. Java Runtime Environment. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję Javy lub postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie,
k. Cookies: włączone,
l. Javascript: włączone.


§ 8. Gwarancje dostępu do Usługi i aktualizacja zawartości Portalu.

YDP gwarantuje dostęp do Usługi w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:
a. ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik;
b. awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które YDP nie ponosi odpowiedzialności z mocy prawa (np. awarie sieci energetycznej);
c. konserwację sprzętu i oprogramowania, trwającą jednak łącznie nie więcej niż 12 godzin miesięcznie;
d. przerwy związane z koniecznością aktualizowania zasobów;
e. YDP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które YDP nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności, chyba że odpowiedzialność YDP w tym zakresie przewidują odpowiednie przepisy prawa. W razie wystąpienia takich okoliczności wykonanie Usługi zostanie zawieszone na czas ich trwania;
f. YDP zapewnia aktualizację informacji zamieszczonych w Portalu co najmniej raz na 12 miesięcy.


§ 9. Licencja

1. Wykupienie przez Użytkownika dostępu do Portalu (Usługi) równoznaczne jest z udzieleniem przez YDP (jako Licencjodawcy) niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji.
2. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający wykupionemu przez Użytkownika okresowi dostępu do Portalu.
3. Licencja jest odpłatna. Wykupienie licencji równoznaczne jest z uiszczeniem należności w zakresie, jaki odpowiada określonej w umowie Usłudze.
4. Wykupienie licencji nie uprawnia Użytkownika do:
a. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu Licencjodawcy,
b. rozpowszechniania informacji pobranych z Portalu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, za wyjątkiem prezentowania zasobów w celach edukacyjnych,
c. udostępniania dostępu do Portalu oraz zawartej na nim bazy zasobów osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
d. udzielania sublicencji,
e. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera, z którego korzysta Licencjodawca,
f. utrwalania i zwielokrotniania zasobów pobranych z Portalu za wyjątkiem sporządzania wydruków dla własnych potrzeb, a także sporządzania elektronicznych kopii prezentacji do wykorzystywania ich w celach edukacyjnych,
g. ekstrakcji poszczególnych elementów wchodzących w skład Zasobów,
h. przeniesienia na osobę trzecią praw wynikających z umowy zawartej z YDP.
5. YDP jest uprawniona do korzystania z serwera. Baza Zasobów Portalu zamieszczona na tym serwerze jest produktem i wyłączną własnością intelektualną Licencjodawcy, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tej bazy.
6. Każde naruszenie praw autorskich YDP przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§ 10. Publikowanie

1. W wypadku gdy prezentacje lub jakiekolwiek inne materiały opublikowane przez Użytkownika na Portalu stanowią Utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), Użytkownik udziela licencji, która jest licencją nieodpłatną, niewyłączną, na czas nieoznaczony, której stosowanie nie jest ograniczone terytorialnie, do korzystania z Utworu w następujący sposób:

a. zwielokrotniania Utworu, włączanie utworu do jednego lub więcej utworów zbiorowych, zwielokrotniania Utworu jako części utworu zbiorowego,
b. tworzenia i zwielokrotniania Utworów zależnych,
c. rozpowszechniania zwielokrotnionych egzemplarzy, na których Utwór jest zwielokrotniony, publicznego odtwarzania, publicznego wykonywania, publicznego odtwarzania drogą cyfrową Utworu oraz Utworu jako części utworu zbiorowego,
d. rozpowszechniania zwielokrotnionych egzemplarzy, na których Utwór zależny jest zwielokrotniony, publicznego odtwarzania, publicznego wykonywania, publicznego odtwarzania drogą cyfrową utworu zależnego.

2. Użytkownik zrzeka się prawa majątkowego autorskiego do pobierania, indywidualnie, czy też za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania wynagrodzeń z tytułu publicznego cyfrowego wykonywania (na przykład webcast) utworu.
3. Powyższe uprawnienia każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z uprawnień przewidzianych w licencji, o której mowa w § 9, może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania drobnych, technicznych modyfikacji Utworu koniecznych do dostosowania wykonywania uprawnień do różnych środków przekazu, nośników lub formatów. Wszystkie prawa wprost nie objęte licencją uważa się za nie udzielone.
4. Użytkownik ma prawo wykorzystywać do tworzenia Utworów publikowanych na Portalu wyłącznie takie materiały które nie stanowią przedmiotu Własności intelektualnej, lub do których przysługują mu wszelkie prawa Własności intelektualnej.
5. Treść materiałów lub informacji opublikowanych przez Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, ani też praw majątkowych i nie majątkowych YDP, a także osób trzecich.
6. Wykorzystanie Zasobów przez Użytkownika poza Portalem jest możliwe wyłącznie w okresie świadczenia Usługi przy jednoczesnym wyraźnym wskazaniu YDP jako podmiotu któremu przysługują prawa Własności intelektualnej do Zasobów (umieszczeniu noty o prawach autorskich).

§ 11. Koszty Użytkownika

1. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość, celem skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik.

§ 12. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez YDP.
2. Zasady postępowania reklamacyjnego szczegółowo Regulamin sklepu internetowego www.ydp.com.pl . http://sklep.ydp.com.pl/pages/regulamin.html

§ 13. Odpowiedzialność

1. Za treść informacji zamieszczanych na Portalu przez osoby korzystające tj. Użytkowników, niezależnie od ich formy, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który takie informacje zamieścił.
2. YDP uchyla się odpowiedzialności, chyba że odpowiedzialność ta jest uregulowana odpowiednimi przepisami prawa, za:
a. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
b. naruszenie przez Użytkowników praw majątkowych lub niemajątkowych, w szczególności praw Własności intelektualnej osób trzecich,
c. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych niezależnie od YDP
d. udostępnianie przez Użytkowników treści bezprawnych. .


§ 14. Postanowienia końcowe

1. Prawa Użytkownika wynikające z Umowy mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za zgodą YDP wyrażona na piśmie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich opublikowanie na Portalu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą po upływie 7 dni i nie mogą wpływać negatywnie na uprawnienia konsumentów.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę YDP. Powyższe nie dotyczy Konsumentów.
4. Zmiana niniejszego regulaminu nie wpływa na prawa nabyte na podstawie dotychczas obowiązującego regulaminu.
INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Konie trojańskie
Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powoduje szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się dzięki otwarciu programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika.
2. Wirusy
Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, dzięki czemu może stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy odwiedzony komputer zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze użytkownika.
3. Spam
To nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
a. powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach,
b. przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie.
c. powoduje również stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej.
d. naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia.
e. narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci,
f. wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami,
g. powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej.
4. Robaki
Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu e-mail. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie.
Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy