Składa się z zasobów:

Zbieranie danych statystycznych

Porządkowanie i przedstawianie danych statystycznych

Przedstawianie danych statystycznych w postaci diagramu kołowego

Średnia arytmetyczna

Najmniejsza i największa liczba w próbie. Rozstęp danych

Mediana

Moda